Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

TMGD

Hizmetler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Türkiye’nin "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road" veya bilinen adıyla ADR’ye taraf olmasıyla beraber; 2013 yılı itibariyle 28801 sayılı “Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik” kapsamında ADR hükümleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu yönetmelik; sadece taşımacılık sektörü kurumları için değil, aynı zamanda deterjanlardan akaryakıta, yapı malzemelerinden kimyasallara kadar pek çok kalemin gönderimini veya alımını yapan sayısız kurum için de bağlayıcı nitelikte çeşitli hüküm ve düzenlemelere yer verir.

Yönetmelik kapsamındaki en önemli madde olan ve 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 33. Madde'ye göre; ülkemizde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurma zorunluluğudur. Buna göre; tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda (50 ton) işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almak yahut 29007 sayılı "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" şartlarına haiz bir TMGD istihdam etmek zorundadırlar.

INTERCERT olarak bünyemizdeki bakanlıkça yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) havuzumuz ile, kurumunuzun yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak karşılamanızı ve süreçlerinizi daha güvenli hale getirmenizi sağlıyoruz. Bu çerçevede kurumunuza özel olarak TMGD tahsisini gerçekleştiriyor ve söz konusu kanun kapsamındaki tüm proseslerinizin icra, kontrol, kayıt, önlem, iyileştirme ve ibraz adımlarını yönetiyoruz. Böylece işletmenizin muhtemel ve ağır idari para cezalarından, sigortanızın geçersiz kalmasından, can ve mal kaybından, kaynak israfından ve benzeri tehlikelerden kurtulmasını sağlıyoruz. Türkiye'de Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı hizmeti veren ilk kuruluşlardan biri olarak, ADR ve TMG çözümlerini Avrupa Birliği norm ve kriterlerine uygun olarak sunuyoruz.

Ayrıca TMGD olarak yeni ve prestijli kariyer hedefleyen profesyoneller için, bakanlık yetkili eğitim programları da düzenliyoruz. Bilgi için INTERCERT Eğitim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kurumsal TMGD Hizmeti Başvuru Formu

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Çözümlerimiz
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak asıl görevimiz; işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, danışmanınız olarak aşağıdaki sorumlulukları üstleniyoruz:
• Kurumunuzun kanun kapsamındaki iş, yükümlülük, proses ve personel eğitimlerini veriyor ve bu eğitimleri sertifikalandırıyoruz.
• Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izliyoruz.
• Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunuyoruz.
• Sistem kurulum, denetim ve belgelendirme tecrübemizin getirdiği güçle, tehlikeli madde güvenliğine ilişkin proseslerinizi, yönetim sistemlerinize entegre ediyoruz.
• Tehikeli madde türleri, uyarı levhaları ve diğer yükümlülüklerinizin belirlenmesi için yazılım desteği veriyoruz.
• Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini, sınıflarına göre toplam miktarlarını, işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları, mevcut taşıma metotlarını, ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında taşınan yükleri ve işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini içeren işletme faaliyet raporlarını hazırlayıp, İdare'ye ibraz ediyoruz.
Kurumunuzun tehlikeli madde kabul, depolama, taşıma ve gönderim süreçlerinize yönelik kurum içi denetimler gerçekleştiriyor ve bu denetimleri belgeliyoruz.
• Taşınacak tehlikeli maddelerin tespitini yapıyor ve bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirliyoruz.
• İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik sunuyoruz.
• Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirliyoruz.
• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik özel eğitimler veriyor ve bu eğitimlerin kayıtlarını tutuyoruz.
• Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirliyor, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırıyor ve bunların kayıtlarını tutuyoruz.
• Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz.
• Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlıyoruz.
• Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlıyoruz.
• Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler alıyoruz.
• Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturuyoruz.
• ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlıyor ve planın uygulanmasını sağlıyoruz.
• Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığımız her türlü işi kayıt altına alıyor, bu kayıtların işletme bünyesinde muhafazasını sağlıyor ve talep edilmesi halinde İdare'ye ibraz ediyoruz.
• Acil durumlarda ve tehlike hallerinde problemi çözerek işin devamını sağlıyor ve kök nedenler ile çözümleri raporluyoruz.
• Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri belirliyoruz.

Kısacası; bakanlıkça yetkilendirilmiş TMGD ekiplerimiz ile, kurumunuzun 28801 sayılı “Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki tüm görev ve sorumluluklarını üstleniyor ve işletmenizin faaliyetlerini yasal ve güvenli bir zeminde sürdürmesini sağlıyoruz.

Ek bilgi için:
Kurumsal TMGD Hizmeti Başvuru Formu
28801 Sayılı TMGD Yönetmeliği
29007 Sayılı TMGD Tebliği
Cezai Yaptırımlar

ŞİMDİ BAŞVURUN